Saturday, April 29, 2023

DANH SÁCH GÓI CƯỚC 4G MOBIFONE 2023

 

Tên gói cướcChu kỳGiá cước (VNĐ)Link đăng ký(Nhấn giữ tay lên link-Chọn mở bằng Google Chome trên smartphone)Giới thiệu
12TK159360 Ngày     1,908,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12TK159?rf=091ISA2880GB Data/

chu kỳ + Miễn

phí thoại, truy

cập Facebook,

Youtube + …

MXH10030 Ngày         100,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MXH100?rf=091ISA30 Gb/ chu kỳ

+ Miễn phí truy

cập Facebook

, Youtube, Tiktok

BIGME30 Ngày         125,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-BIGME?rf=091ISAMiễn phí 210

Gb/chu kỳ

KC9030 Ngày           90,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-KC90?rf=091ISA1GB/ ngày +

miễn phí cuộc

gọi nội mạng

dưới 10 phút

+ 30 phút ngoại mạng…

TK13530 Ngày         135,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TK135?rf=091ISA210 GB Data

/chu kỳ

PT7030 Ngày           70,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-PT70?rf=091ISAMiễn phí 30GB
TK15930 Ngày         159,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TK159?rf=091ISA180 GB Data

/chu kỳ + Miễn

phí thoại, truy

cập Facebook,

Youtube + …

MFY20030 Ngày         200,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFY200?rf=091ISA100 GB + Miễn

phí truy cập

Facebook,

YouTube cho

thuê bao trưởng nhóm…

MXH12030 Ngày         120,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MXH120?rf=091ISA30 GB/ chu kỳ

+ Miễn phí truy

cập Facebook

, Youtube, Tiktok

+ Miễn phí gọi

nội mạng + …

6TK159180 Ngày         954,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6TK159?rf=091ISA1260 GB Data

/chu kỳ + Miễn

phí thoại, truy

cập Facebook,

Youtube + …

HP260 Ngày         200,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HP2?rf=091ISA8GB + 40 phút

gọi trong nước

và quốc tế

F20030 Ngày         200,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F200?rf=091ISA20GB tốc độ cao
GYM130 Ngày         100,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-GYM1?rf=091ISA3GB tốc độ cao
MC14930 Ngày         149,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MC149?rf=091ISA8GB + Free phút

gọi + …

3DIP7990 Ngày         237,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3DIP79?rf=091ISA24GB tốc độ cao
MFY49T30 Ngày           49,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFY49T?rf=091ISA2.5GB + 135

phút gọi …

24GIP12420 Ngày     1,788,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24GIP12?rf=091ISA720GB tốc độ

cao

12HD300N360 Ngày     3,000,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12HD300N?rf=091ISA1440GB tốc độ

cao

RC330 Ngày     1,000,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-RC3?rf=091ISA2.5GB + 30

phút gọi đi +

30 SMS + 30

phút nhận cuộc

gọi

TQT29930 Ngày         299,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TQT299?rf=091ISA380 phút gọi

quốc tế

6F90N180 Ngày         540,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6F90N?rf=091ISA54GB tốc độ cao
LT9030 Ngày           90,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-LT90?rf=091ISA1 GB Data tốc

độ cao/ngày

+ 01 tài khoản

sử dụng không

giới hạn nội

dung trên https://luyenthi

123.com

6NCT105180 Ngày         630,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6NCT105?rf=091ISA1 GB Data tốc

độ cao/ngày +

Miễn phí data

truy cập

nhaccuatui +

Miễn phí tài

khoản VIP

Nhaccuatui

3NA7090 Ngày         210,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NA70?rf=091ISAMiễn phí 10GB/

chu kỳ

MT19030 Ngày         190,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MT190?rf=091ISA60 GB/chu kỳ +

Miễn phí gọi nội

mạng, data sử

dụng MEET + …

ED9030 Ngày           90,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ED90?rf=091ISA1 GB Data tốc

độ cao/ngày +

Miễn phí 1 tài

khoản MobiEdu

9MT190270 Ngày     1,710,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-9MT190?rf=091ISA540 GB/chu kỳ

+ Miễn phí gọi

nội mạng, data

sử dụng MEET

+ …

OFF7030 Ngày           70,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-OFF70?rf=091ISA30 GB/chu kỳ

+ 01 tài khoản

Office 365 A3

bản quyền trên

hệ sinh thái

mobiEdu

12TK219360 Ngày     2,628,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12TK219?rf=091ISA4320 GB Data/

chu kỳ + Miễn

phí thoại, truy

cập Facebook,

Youtube + …

15NH15 Ngày         100,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-15NH?rf=091ISA8 GB/ngày +

Miễn phí cuộc

gọi + …

12MCD85360 Ngày     1,020,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MCD85?rf=091ISA360 GB Data/

chu kỳ + 50GB

lưu trữ trên ứng

dụng mobiCloud

MCD14530 Ngày         145,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MCD145?rf=091ISA60 GB Data/chu

kỳ + 100GB lưu

trữ trên ứng

dụng mobiCloud

12PT90360 Ngày     1,080,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12PT90?rf=091ISAMiễn phí 45GB

data/chu kỳ

12BIGME360 Ngày     1,500,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12BIGME?rf=091ISAMiễn phí 2520

GB/chu kỳ

12AG70360 Ngày         840,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12AG70?rf=091ISA360GB Data tốc

độ cao+ Miễn

phí 1 tài khoản

MobiAgri

AGFB30 Ngày           80,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-AGFB?rf=091ISA30 GB/ chu kỳ +

Một tài khoản

dịch vụ mobiAgri

+ Không giới

hạn

data truy cập

Facebook + …

6AGFB180 Ngày         480,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6AGFB?rf=091ISA180 GB/ chu kỳ

+ Một tài khoản

dịch vụ mobiAgri

+ Không giới hạn

data truy cập

Facebook + …

MS8030 Ngày           80,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MS80?rf=091ISAMiễn phí 1GB

/ngày.
Miễn phí data

sử dụng DV MEET

qua app/web +

miễn phí data

truy cập Tiktok.

12MS80360 Ngày         960,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MS80?rf=091ISAMiễn phí 360GB

data
Miễn phí data

sử dụng DV

MEET qua app

/web + miễn phí

data truy cập

Tiktok.

12AGIP3360 Ngày     1,080,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12AGIP3?rf=091ISA360GB Data tốc

độ cao + Không

giới hạn data

truy cập Youtube, Facebook+

Một tài khoản MobiAgri…

12ME120360 Ngày     1,440,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12ME120?rf=091ISAMiễn phí 540

 

GB/ chu kỳ +

miễn phí cuộc

gọi …

12TK135360 Ngày     1,620,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12TK135?rf=091ISA3240 GB Data/

chu kỳ

ED1 Ngày           10,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ED?rf=091ISA8GB/ngày +

miễn phí cuộc

gọi nội mạng

dưới 10 phút +

1miễn phí nhắn

tin nội mạng + …

NCT10530 Ngày         105,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NCT105?rf=091ISA1 GB Data tốc

độ cao/ngày +

Miễn phí data

truy cập

nhaccuatui +

Miễn phí tài

khoản VIP

Nhaccuatui

3PT12090 Ngày         360,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3PT120?rf=091ISAMiễn phí 180GB

/chu kì

3NA12090 Ngày         360,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NA120?rf=091ISAMiễn phí 60 GB

/chu kỳ

12MXH120360 Ngày     1,440,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MXH120?rf=091ISA360 GB/ chu kỳ

+ Miễn phí truy

cập Facebook,

Youtube, Tiktok

+ Miễn phí gọi

nội mạng + …

12VHBO360 Ngày     1,440,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12VHBO?rf=091ISAMiễn phí 360GB

/chu kỳ + Miễn

phí data truy cập

Cliptv + 1 tài

khoản xem HBO

+ …

1NC30 Ngày         180,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-1NC?rf=091ISA240GB + Miễn

phí cuộc gọi + …

6VIP1000180 Ngày     6,000,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6VIP1000?rf=091ISA1500 GB/ chu kỳ

+ Miễn phí thoại,

SMS, Data truy

cập Facebook,

Youtube, Tiktok, Instagram + …

6MFC165180 Ngày         990,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MFC165?rf=091ISA360 GB Data/

chu kỳ + Miễn

phí thoại nội

mạng + 100GB

lưu trữ trên ứng

dụng mobiCloud

3KC15090 Ngày         450,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3KC150?rf=091ISAMiễn phí 180GB

+ Cuộc gọi nội

mạng dưới 10

phút + 80 phút

ngoại mạng…

3AGTT90 Ngày         240,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3AGTT?rf=091ISA90 GB/ chu kỳ +

Một tài khoản

dịch vụ mobiAgri

+ Không giới hạn

data truy cập

Tiktok + …

12MXH90360 Ngày     1,080,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MXH90?rf=091ISA360 GB/chu kỳ

+ Miễn phí truy

cập Facebook,

Youtube

IN1030 Ngày           10,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-IN10?rf=091ISAKhông giới hạn

dung lượng

data tốc độ cao

truy cập ứng

dụng Instgram

V9030 Ngày           90,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-V90?rf=091ISAMiễn phí 1GB/

ngày truy cập Internet …

6ME100180 Ngày         600,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6ME100?rf=091ISA180GB Data tốc

độ cao + Không

giới hạn data

truy cập Tiktok, Youtube,

Facebook + 1

Tài khoản học

tiếng Anh…

12AG100360 Ngày     1,200,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12AG100?rf=091ISA360 GB/chu kỳ

+ 1 Tài khoản

MobiAgri + Miễn

phí truy cập

Facebook, Tiktok + …

12NCT89360 Ngày     1,068,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12NCT89?rf=091ISA1GB/ngày data

tốc độ cao +

không giới hạn

data truy cập

Youtube + miễn

phí data truy cập

dịch vụ Nền tảng

âm nhạc Nhạc

Của Tui,…

3EDU10090 Ngày         300,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3EDU100?rf=091ISA90 GB Data tốc

độ cao + Không

giới hạn data

truy cập Tiktok, Youtube,

Facebook + …

7CD7 Ngày           70,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-7CD?rf=091ISA8GB/ngày +

miễn phí cuộc

gọi nội mạng

dưới 10 phút +

3MEA90 Ngày         270,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3MEA?rf=091ISAMiễn phí 90GB

data truy cập

internet tốc độ

cao trong chu

kỳ + 1 tài khoản

học tiếng Anh

không giới hạn…

6NCT89180 Ngày         534,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6NCT89?rf=091ISA1GB/ngày data

tốc độ cao +

không giới hạn

data truy cập

Youtube + miễn

phí data truy

cập dịch vụ Nền

tảng âm nhạc

Nhạc Của Tui,…

3SayOF90 Ngày         270,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3SayOF?rf=091ISAMiễn phí 90GB data + miễn phí 1 tài khoản Office 365 A3 + miễn phí cuộc gọi dưới 10 phút; 30 phút thoại ngoại mạng…
12ME100360 Ngày     1,200,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12ME100?rf=091ISA360GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook + 1 Tài khoản học tiếng Anh…
GHK15 Ngày         250,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-GHK?rf=091ISAMiễn phí 10GB/15 ngày…
7ED7 Ngày           70,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-7ED?rf=091ISA8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 1miễn phí nhắn tin nội mạng + …
3NCT10090 Ngày         300,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NCT100?rf=091ISA1GB/ngày data tốc độ cao + Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + Miễn phí 30 phút gọi ngoại mạng + Miễn phí data truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui,…
MET30 Ngày           80,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MET?rf=091ISAMiễn phí 1GB/ngày data truy cập internet tốc độ cao + 1 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn…
HDP10030 Ngày         100,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HDP100?rf=091ISA3GB + 100 phút nội mạng
HD9030 Ngày           90,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD90?rf=091ISA8GB tốc độ cao
K9030 Ngày           90,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-K90?rf=091ISA90 phút ngoại mạng + Free nội mạng < 10 phút
D307 Ngày           30,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-D30?rf=091ISA7GB tốc độ cao
HD20030 Ngày         200,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD200?rf=091ISA18GB tốc độ cao
HDY30 Ngày         100,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HDY?rf=091ISA3GB tốc độ cao
NA9030 Ngày           90,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NA90?rf=091ISAMiễn phí 15GB/chu kỳ
24GDIP6210 Ngày     1,314,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24GDIP6?rf=091ISA720GB tốc độ cao
TT8030 Ngày           80,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TT80?rf=091ISA3GB tốc độ cao
MFY19930 Ngày         199,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFY199?rf=091ISA10GB + 520 phút gọi …
24GDIP30 Ngày         219,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24GDIP?rf=091ISA120GB tốc độ cao
MB38830 Ngày         388,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MB388?rf=091ISA388GB + 3888 phút nội mạng + 388 phút ngoại mạng
TQT19930 Ngày         199,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TQT199?rf=091ISA250 phút gọi quốc tế
TQT9930 Ngày           99,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TQT99?rf=091ISA100 phút gọi quốc tế
12F90N360 Ngày     1,080,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12F90N?rf=091ISA108GB tốc độ cao
ESIM29031 Ngày         290,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ESIM290?rf=091ISA186GB tốc độ cao + Free gọi nội mạng dưới 10 phút…
6AGYT180 Ngày         480,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6AGYT?rf=091ISA180 GB/ chu kỳ + Một tài khoản dịch vụ mobiAgri + Không giới hạn data truy cập Youtube + …
12MCD145360 Ngày     1,740,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MCD145?rf=091ISA720 GB Data/chu kỳ + 100GB lưu trữ trên ứng dụng mobiCloud
3AG7090 Ngày         210,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3AG70?rf=091ISA90GB Data tốc độ cao+ Miễn phí 1 tài khoản MobiAgri
12MS100360 Ngày     1,200,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MS100?rf=091ISAMiễn phí 360GB data
Miễn phí data sử dụng DV MEET qua app/web + miễn phí data truy cập Facebook, Youtube, Tiktok.
LT7030 Ngày           70,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-LT70?rf=091ISA30 GB/chu kỳ + 1 tài khoản sử dụng không giới hạn nội dung trên https://luyenthi123.com
6MT190180 Ngày     1,140,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MT190?rf=091ISA360 GB/chu kỳ + Miễn phí gọi nội mạng, data sử dụng MEET + …
6TA70180 Ngày         420,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6TA70?rf=091ISA180 GB/chu kỳ + 01 tài khoản Tiếng Anh cơ bản trên hệ sinh thái mobiEdu:
6TK219180 Ngày     1,314,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6TK219?rf=091ISA1800 GB Data/chu kỳ + Miễn phí thoại, truy cập Facebook, Youtube + …
FBK30 Ngày           10,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-FBK?rf=091ISAKhông giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng Facebook
MCD8530 Ngày           85,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MCD85?rf=091ISA30 GB Data/chu kỳ + 50GB lưu trữ trên ứng dụng mobiCloud
6MCD85180 Ngày         510,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MCD85?rf=091ISA180 GB Data/chu kỳ + 50GB lưu trữ trên ứng dụng mobiCloud
6OF30180 Ngày         300,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6OF30?rf=091ISAMiễn phí 1 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu
12AGIP1360 Ngày     1,080,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12AGIP1?rf=091ISA360GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Youtube+ Một tài khoản MobiAgri…
3AG9090 Ngày         270,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3AG90?rf=091ISA1 GB Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí Một tài khoản dịch vụ MobiAgri với nhiều ưu đãi
KP1030 Ngày           10,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-KP10?rf=091ISAKhông giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng K+
12CTS90360 Ngày     1,080,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12CTS90?rf=091ISAMiễn phí 360GB data tốc độ cao + miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn +….
MT10030 Ngày         100,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MT100?rf=091ISA30 GB/chu kỳ + Miễn phí data sử dụng MEET
6MS70180 Ngày         420,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MS70?rf=091ISAMiễn phí 180GB data
Miễn phí data sử dụng DV MEET qua app/web…
3LT7090 Ngày         210,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3LT70?rf=091ISA90 GB/chu kỳ + 1 tài khoản sử dụng không giới hạn nội dung trên https://luyenthi123.com
NF1030 Ngày           10,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NF10?rf=091ISAKhông giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng Netflix
12OFF70360 Ngày         840,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12OFF70?rf=091ISA360 GB/chu kỳ + 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu
3AGYT90 Ngày         240,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3AGYT?rf=091ISA90 GB/ chu kỳ + Một tài khoản dịch vụ mobiAgri + Không giới hạn data truy cập Youtube + …
3MT16090 Ngày         480,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3MT160?rf=091ISA180 GB/chu kỳ + Miễn phí data sử dụng MEET, Youtube, TikTok
ME9030 Ngày           90,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ME90?rf=091ISAMiễn phí 1GB/ngày + miễn phí cước cuộc gọi…
3TK21990 Ngày         657,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3TK219?rf=091ISA810 GB Data/chu kỳ + Miễn phí thoại, truy cập Facebook, Youtube + …
15CD15 Ngày         150,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-15CD?rf=091ISA8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + …
BM30 Ngày         180,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-BM?rf=091ISA240GB + Miễn phí cuộc gọi + …
MS7030 Ngày           70,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MS70?rf=091ISAMiễn phí 1GB/ngày
Miễn phí data sử dụng DV MEET qua app/web…
MT16030 Ngày         160,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MT160?rf=091ISA60 GB/chu kỳ + Miễn phí data sử dụng MEET, Youtube, TikTok
7NH7 Ngày           70,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-7NH?rf=091ISA8 GB/ngày + Miễn phí cuộc gọi + …
6MFY180 Ngày     1,200,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MFY?rf=091ISA250 GB + Miễn phí truy cập Facebook, YouTube cho thuê bao trưởng nhóm
3KC9090 Ngày         270,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3KC90?rf=091ISA1GB/ ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 30 phút ngoại mạng…
3ME12090 Ngày         360,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3ME120?rf=091ISAMiễn phí 135 GB/chu kỳ + miễn phí cuộc gọi …
3BIGME90 Ngày         375,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3BIGME?rf=091ISAMiễn phí 630 GB/chu kỳ
6MXH120180 Ngày         720,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MXH120?rf=091ISA180 GB/ chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube, Tiktok + Miễn phí gọi nội mạng + …
6MFV180 Ngày     1,500,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MFV?rf=091ISA350GB/chu kỳ data tốc độ cao + Miễn phí data truy cập dịch vụ VieON…
GUS15 Ngày         350,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-GUS?rf=091ISAMiễn phí 15GB/15 ngày…
3OF10090 Ngày         300,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3OF100?rf=091ISA90GB/chu kỳ + 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu + Miễn phí data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook
12EDU100360 Ngày     1,200,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12EDU100?rf=091ISA360 GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook + …
6SayOF180 Ngày         540,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6SayOF?rf=091ISAMiễn phí 180GB data + miễn phí 1 tài khoản Office 365 A3 + miễn phí cuộc gọi dưới 10 phút; 30 phút thoại ngoại mạng…
24MFV720 Ngày     6,000,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24MFV?rf=091ISA500GB/chu kỳ data tốc độ cao + Miễn phí data truy cập dịch vụ VieON…
6NCT89T180 Ngày         534,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6NCT89T?rf=091ISA1GB/ngày data tốc độ cao + không giới hạn data truy cập Tiktok + miễn phí data truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui,…
MFV30 Ngày         250,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFV?rf=091ISA300GB Data tốc độ cao + Miễn phí data truy cập dịch vụ VieON…
F12030 Ngày         120,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F120?rf=091ISA12GB tốc độ cao
D153 Ngày           15,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-D15?rf=091ISA3GB tốc độ cao
HDP20030 Ngày         200,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HDP200?rf=091ISA6.5GB + 200 phút nội mạng
X3030 Ngày         100,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-X30?rf=091ISA2.5GB tốc độ cao
24GIP390 Ngày         447,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24GIP3?rf=091ISA180GB tốc độ cao
24GDIP390 Ngày         657,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24GDIP3?rf=091ISA360GB tốc độ cao
MFY9930 Ngày           99,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFY99?rf=091ISA5GB + 260 phút gọi …
24THAGA15360 Ngày         600,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24THAGA15?rf=091ISA360GB tốc độ cao
9CV99270 Ngày         891,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-9CV99?rf=091ISA540GB tốc độ cao
12HD200N360 Ngày     2,000,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12HD200N?rf=091ISA1080GB tốc độ cao
R5007 Ngày         500,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-R500?rf=091ISA10 phút gọi đi + 10 phút nhận cuộc gọi + 30 SMS
RD3007 Ngày         300,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-RD300?rf=091ISA8MB tốc độ cao
RH7 Ngày         100,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-RH?rf=091ISA200MB tốc độ cao
RC17 Ngày         250,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-RC1?rf=091ISA300MB + 10 phút gọi đi + 10 SMS + 10 phút nhận cuộc gọi
TQT497 Ngày           49,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TQT49?rf=091ISA40 phút gọi quốc tế
ESIM49031 Ngày         490,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ESIM490?rf=091ISAKhông giới hạn data tốc độ cao + Free gọi nội mạng dưới 20 phút….
12AGYT360 Ngày         960,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12AGYT?rf=091ISA360 GB/ chu kỳ + Một tài khoản dịch vụ mobiAgri + Không giới hạn data truy cập Youtube + …
12NCT105360 Ngày     1,260,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12NCT105?rf=091ISA1 GB Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí data truy cập nhaccuatui + Miễn phí tài khoản VIP Nhaccuatui
3MT12090 Ngày         360,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3MT120?rf=091ISA90 GB/chu kỳ + Miễn phí gọi nội mạng, data sử dụng MEET + …
6MXH150180 Ngày         900,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MXH150?rf=091ISA270 GB/ chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube, Tiktok + Miễn phí gọi nội mạng + …
12LT70360 Ngày         840,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12LT70?rf=091ISA360 GB/chu kỳ + 1 tài khoản sử dụng không giới hạn nội dung trên https://luyenthi123.com
3TA7090 Ngày         210,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3TA70?rf=091ISA90 GB/chu kỳ + 01 tài khoản Tiếng Anh cơ bản trên hệ sinh thái mobiEdu:
FB1030 Ngày           10,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-FB10?rf=091ISAKhông giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng Facebook và nhắn tin Messenger (không bao gồm thoại và video call)
12AGTT360 Ngày         960,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12AGTT?rf=091ISA360 GB/ chu kỳ + Một tài khoản dịch vụ mobiAgri + Không giới hạn data truy cập Tiktok + …
AGYT30 Ngày           80,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-AGYT?rf=091ISA30 GB/ chu kỳ + Một tài khoản dịch vụ mobiAgri + Không giới hạn data truy cập Youtube + …
AGIP230 Ngày           90,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-AGIP2?rf=091ISA30GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Facebook + Một tài khoản MobiAgri…
3AGIP290 Ngày         270,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3AGIP2?rf=091ISA90GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Facebook+ Một tài khoản MobiAgri…
12AG90360 Ngày     1,080,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12AG90?rf=091ISA1 GB Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí Một tài khoản dịch vụ MobiAgri với nhiều ưu đãi
12AGIP2360 Ngày     1,080,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12AGIP2?rf=091ISA360GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Facebook+ Một tài khoản MobiAgri…
6AGIP2180 Ngày         540,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6AGIP2?rf=091ISA180GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Facebook+ Một tài khoản MobiAgri…
3TK15990 Ngày         477,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3TK159?rf=091ISA540 GB Data/chu kỳ + Miễn phí thoại, truy cập Facebook, Youtube + …
6AGIP3180 Ngày         540,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6AGIP3?rf=091ISA180GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Youtube, Facebook+ Một tài khoản MobiAgri…
AGIP330 Ngày           90,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-AGIP3?rf=091ISA30GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Youtube, Facebook + Một tài khoản MobiAgri…
3AGFB90 Ngày         240,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3AGFB?rf=091ISA90 GB/ chu kỳ + Một tài khoản dịch vụ mobiAgri + Không giới hạn data truy cập Facebook + …
3NCT7090 Ngày         210,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NCT70?rf=091ISA1GB/ngày data tốc độ cao + Miễn phí data và tắt quảng cáo khi truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui + Tài khoản VIP NhacCuaTui…
6BIGME180 Ngày         750,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6BIGME?rf=091ISAMiễn phí 1260 GB/chu kỳ
12NCT70360 Ngày         840,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12NCT70?rf=091ISA1GB/ngày data tốc độ cao + Miễn phí data và tắt quảng cáo khi truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui + Tài khoản VIP NhacCuaTui…
9MT160270 Ngày     1,440,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-9MT160?rf=091ISA540 GB/chu kỳ + Miễn phí data sử dụng MEET, Youtube, TikTok
6MT120180 Ngày         720,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MT120?rf=091ISA180 GB/chu kỳ + Miễn phí gọi nội mạng, data sử dụng MEET + …
OF9030 Ngày           90,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-OF90?rf=091ISA1 GB Data tốc độ cao/ngày + 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu
NA7030 Ngày           70,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NA70?rf=091ISAMiễn phí 10GB/chu kỳ
3NA9090 Ngày         270,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NA90?rf=091ISAMiễn phí 45 GB/chu kỳ
3MS10090 Ngày         300,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3MS100?rf=091ISAMiễn phí 90GB data
Miễn phí data sử dụng DV MEET qua app/web + miễn phí data truy cập Facebook, Youtube, Tiktok.
CTS30 Ngày         110,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CTS?rf=091ISAMiễn phí 30GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Cliptv + …
9MS100270 Ngày         900,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-9MS100?rf=091ISAMiễn phí 270GB data
Miễn phí data sử dụng DV MEET qua app/web + miễn phí data truy cập Facebook, Youtube, Tiktok.
3MT10090 Ngày         300,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3MT100?rf=091ISA90 GB/chu kỳ + Miễn phí data sử dụng MEET
12MT100360 Ngày     1,200,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MT100?rf=091ISA360 GB/chu kỳ + Miễn phí data sử dụng MEET
12PT120360 Ngày     1,440,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12PT120?rf=091ISAMiễn phí 720GB/chu kì
12NA70360 Ngày         840,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12NA70?rf=091ISAMiễn phí 10GB/chu kỳ
PT9030 Ngày           90,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-PT90?rf=091ISAMiễn phí 45GB data
12MFC165360 Ngày     1,980,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MFC165?rf=091ISA720 GB Data/chu kỳ + Miễn phí thoại nội mạng + 100GB lưu trữ trên ứng dụng mobiCloud
6AG70180 Ngày         420,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6AG70?rf=091ISA180GB Data tốc độ cao+ Miễn phí 1 tài khoản MobiAgri
12OF30360 Ngày         600,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12OF30?rf=091ISAMiễn phí 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu
6AGTT180 Ngày         480,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6AGTT?rf=091ISA180 GB/ chu kỳ + Một tài khoản dịch vụ mobiAgri + Không giới hạn data truy cập Tiktok + …
ME7030 Ngày           70,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ME70?rf=091ISAMiễn phí 1GB/ngày.
6MEF180 Ngày         480,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MEF?rf=091ISAMiễn phí 180GB data truy cập internet tốc độ cao + 1 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn…
MEA30 Ngày           90,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MEA?rf=091ISAMiễn phí 1GB/ngày data truy cập internet tốc độ cao + 1 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn…
3MET90 Ngày         240,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3MET?rf=091ISAMiễn phí 90GB data truy cập internet tốc độ cao + 1 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn…
SayOF30 Ngày           90,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-SayOF?rf=091ISAMiễn phí 1GB/ngày data + miễn phí 1 tài khoản Office 365 A3 + miễn phí cuộc gọi dưới 10 phút; 30 phút thoại ngoại mạng…
CGDG30 Ngày           99,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CGDG?rf=091ISAMiễn phí 1GB/ngày + 1 tài khoản sử dụng trong gói của DV + thời gian chơi 5 tiếng/ngày
OFA30 Ngày           90,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-OFA?rf=091ISA30 GB/chu kỳ + 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu + Miễn phí data truy cập Facebook, Tiktok
KC12030 Ngày         120,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-KC120?rf=091ISAMiễn phí 45 GB + cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 50 phút ngoại mạng…
6AG100180 Ngày         600,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6AG100?rf=091ISA180 GB/chu kỳ + 1 Tài khoản MobiAgri + Miễn phí truy cập Facebook, Tiktok + …
YEAH14530 Ngày         145,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-YEAH145?rf=091ISA300 GB Data/chu kỳ + Miễn cước data truy cập ứng dụng Onlala của Yeah1 + …
3MEF90 Ngày         240,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3MEF?rf=091ISAMiễn phí 90GB data truy cập internet tốc độ cao + 1 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn…
6EDU100180 Ngày         600,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6EDU100?rf=091ISA180 GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook + …
12MFV250360 Ngày     3,000,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MFV250?rf=091ISA250GB Data tốc độ cao +Miễn phí 2500 phút thoại nội mạng và 250 phút thoại ngoại mạng…
6CF120N180 Ngày         720,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6CF120N?rf=091ISA60GB Data tốc độ cao + Miễn phí 2000 phút thoại nội mạng, 20 phút thoại ngoại mạng…
MXH8030 Ngày           80,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MXH80?rf=091ISA30 GB/chu kỳ + Miễn phí truy cập Youtube
ED7030 Ngày           70,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ED70?rf=091ISA30GB Data tốc độ cao+ Miễn phí 1 tài khoản MobiEdu
6HD300180 Ngày     1,500,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6HD300?rf=091ISA216GB tốc độ cao
DP150090 Ngày     1,500,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-DP1500?rf=091ISA15GB + 1500 phút gọi + 1500 SMS nội mạng
HD40030 Ngày         400,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD400?rf=091ISA44GB tốc độ cao
T5930 Ngày           59,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-T59?rf=091ISA30 phút ngoại mạng + 1000 phút nội mạng + …
XP3030 Ngày           40,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-XP30?rf=091ISA400MB + Free xem phim trên iflix
F30030 Ngày         300,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F300?rf=091ISA30GB tốc độ cao
12CF100360 Ngày     1,200,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12CF100?rf=091ISA60GB + 3120 phút gọi + 2760 SMS + …
24GDIP12420 Ngày     2,628,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24GDIP12?rf=091ISA1440GB tốc độ cao
IPHN24360 Ngày         600,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-IPHN24?rf=091ISA360GB tốc độ cao
MFY99T30 Ngày           99,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFY99T?rf=091ISA5GB + 260 phút gọi …
6CF100180 Ngày         600,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6CF100?rf=091ISA30GB + 1560 phút gọi + 1380 SMS + …
RD5007 Ngày         500,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-RD500?rf=091ISA15MB tốc độ cao
RC215 Ngày         500,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-RC2?rf=091ISA1GB + 20 phút gọi đi + 20 SMS + 20 phút nhận cuộc gọi
ESIM6186 Ngày         540,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ESIM6?rf=091ISA1320GB tốc độ cao
ESIM12372 Ngày     1,080,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ESIM12?rf=091ISA2604GB tốc độ cao
NA12030 Ngày         120,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NA120?rf=091ISAMiễn phí 20GB/chu kỳ 30 ngày
SPY1030 Ngày           10,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-SPY10?rf=091ISAKhông giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng Spotify
6MS80180 Ngày         480,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MS80?rf=091ISAMiễn phí 180GB data
Miễn phí data sử dụng DV MEET qua app/web + miễn phí data truy cập Tiktok.
3CM90 Ngày         540,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3CM?rf=091ISA8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + …
6TK135180 Ngày         810,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6TK135?rf=091ISA1440 GB Data/chu kỳ
6NCT85180 Ngày         510,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6NCT85?rf=091ISA180GB Data tốc độ cao+ Miễn phí data truy cập nhaccuatui + Miễn phí tài khoản VIP Nhaccuatui
6MCD145180 Ngày         870,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MCD145?rf=091ISA360 GB Data/chu kỳ + 100GB lưu trữ trên ứng dụng mobiCloud
6AG90180 Ngày         540,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6AG90?rf=091ISA1 GB Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí Một tài khoản dịch vụ MobiAgri với nhiều ưu đãi
6PT70180 Ngày         420,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6PT70?rf=091ISAMiễn phí 180GB tốc độ cao/chu kỳ.
12CTS360 Ngày     1,320,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12CTS?rf=091ISAMiễn phí 360GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Cliptv + …
V121 Ngày           12,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-V12?rf=091ISA8 GB data/ngày + Miễn phí thoại, tin nhắn + 01 Tài khoản VIEON + …
6NCT70180 Ngày         420,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6NCT70?rf=091ISA1GB/ngày data tốc độ cao + Miễn phí data và tắt quảng cáo khi truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui + Tài khoản VIP NhacCuaTui…
YT1030 Ngày           10,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-YT10?rf=091ISAKhông giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng Youtube
6AGIP1180 Ngày         540,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6AGIP1?rf=091ISA180GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Youtube+ Một tài khoản MobiAgri…
12MFV360 Ngày     3,000,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MFV?rf=091ISA400GB/chu kỳ data tốc độ cao + Miễn phí data truy cập dịch vụ VieON…
3NCT8990 Ngày         267,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NCT89?rf=091ISA1GB/ngày data tốc độ cao + không giới hạn data truy cập Youtube + miễn phí data truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui,…
PT12030 Ngày         120,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-PT120?rf=091ISAMiễn phí 60GB/chu kì
6ED70180 Ngày         420,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6ED70?rf=091ISA180GB Data tốc độ cao+ Miễn phí 1 tài khoản MobiEdu
12ED70360 Ngày         840,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12ED70?rf=091ISA360GB Data tốc độ cao+ Miễn phí 1 tài khoản MobiEdu
6KC120180 Ngày         720,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6KC120?rf=091ISAMiễn phí 270 GB + cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 50 phút ngoại mạng…
KF1 Ngày           10,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-KF?rf=091ISA8GB/ngày + Miễn phí cuộc gọi + …
12TA70360 Ngày         840,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12TA70?rf=091ISA360 GB/chu kỳ + 01 tài khoản Tiếng Anh cơ bản trên hệ sinh thái mobiEdu:
12MT160360 Ngày     1,920,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MT160?rf=091ISA720 GB/chu kỳ + Miễn phí data sử dụng MEET, Youtube, TikTok
MT12030 Ngày         120,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MT120?rf=091ISA30 GB/chu kỳ + Miễn phí gọi nội mạng, data sử dụng MEET + …
12MT120360 Ngày     1,440,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MT120?rf=091ISA360 GB/chu kỳ + Miễn phí gọi nội mạng, data sử dụng MEET + …
3PT9090 Ngày         270,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3PT90?rf=091ISAMiễn phí 45GB data/chu kỳ
CT7030 Ngày           70,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CT70?rf=091ISAMiễn phí 1GB/ ngày data tốc độ cao. Hết dung lượng tốc độ cao hệ thống tạm khóa Internet
6MXH80180 Ngày         480,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MXH80?rf=091ISA180GB/chu kỳ + Miễn phí truy cập Youtube
12MXH80360 Ngày         960,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MXH80?rf=091ISA360 GB/chu kỳ + Miễn phí truy cập Youtube
12CT360 Ngày     1,080,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12CT?rf=091ISAMiễn phí 360GB data + miễn phí data truy cập ClipTV và Cliptv.vn…
12CF120N360 Ngày     1,440,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12CF120N?rf=091ISA120GB Data tốc độ cao + Miễn phí 2000 phút thoại nội mạng, 20 phút thoại ngoại mạng…
6NCT100180 Ngày         600,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6NCT100?rf=091ISA1GB/ngày data tốc độ cao + Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + Miễn phí 30 phút gọi ngoại mạng + Miễn phí data truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui,…
12MEF360 Ngày         960,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MEF?rf=091ISAMiễn phí 360GB data truy cập internet tốc độ cao + 1 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn…
ME10030 Ngày         100,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ME100?rf=091ISA30GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook + 1 Tài khoản học tiếng Anh…
OFF30 Ngày           80,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-OFF?rf=091ISA30 GB/chu kỳ + 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu + Miễn phí data truy cập Facebook
3AG10090 Ngày         300,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3AG100?rf=091ISA90 GB/chu kỳ + 1 Tài khoản MobiAgri + Miễn phí truy cập Facebook, Tiktok + …
HDP12030 Ngày         120,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HDP120?rf=091ISA4GB + 120 phút nội mạng
HD12030 Ngày         120,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD120?rf=091ISA10GB tốc độ cao
MC9030 Ngày           90,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MC90?rf=091ISA5GB + Free phút gọi + …
C49030 Ngày         490,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-C490?rf=091ISA60GB + Free phút gọi + …
MC29930 Ngày         299,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MC299?rf=091ISA12GB + Free phút gọi + …
HD99FIM30 Ngày           99,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD99FIM?rf=091ISA4GB + Free truy cập FIM+
12FV119360 Ngày     1,428,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12FV119?rf=091ISA1080GB + 6360 phút gọi + …
HD50030 Ngày         500,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD500?rf=091ISA55GB tốc độ cao
3CF10090 Ngày         300,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3CF100?rf=091ISA15GB + 780 phút gọi + 690 SMS + …
8E30 Ngày           40,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-8E?rf=091ISA1500 phút nội mạng + 3000 SMS + …
6HD120180 Ngày         600,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6HD120?rf=091ISA72GB tốc độ cao
3ME9090 Ngày         270,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3ME90?rf=091ISAMiễn phí  90Gb/chu kỳ + miễn phí cước cuộc gọi…
B230 Ngày         300,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-B2?rf=091ISA4 phút gọi đi + 4 phút nhận cuộc gọi + 20 SMS
RLC30 Ngày         100,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-RLC?rf=091ISA600MB tốc độ cao
MB18830 Ngày         188,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MB188?rf=091ISA188GB + 1888 phút nội mạng + 188 phút ngoại mạng
CD1 Ngày           10,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CD?rf=091ISA8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + …
V18030 Ngày         180,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-V180?rf=091ISAMiễn phí 8GB/ngày + Miễn phí nội mạng < 10 phút +…
3NCT8590 Ngày         255,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NCT85?rf=091ISA90GB Data tốc độ cao+ Miễn phí data truy cập nhaccuatui + Miễn phí tài khoản VIP Nhaccuatui
6ME70180 Ngày         420,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6ME70?rf=091ISAMiễn phí 180 GB/chu kỳ.
12MFY200360 Ngày     2,400,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MFY200?rf=091ISA100 GB + Miễn phí truy cập Facebook, YouTube cho thuê bao trưởng nhóm…
9MT120270 Ngày     1,080,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-9MT120?rf=091ISA270 GB/chu kỳ + Miễn phí gọi nội mạng, data sử dụng MEET + …
24MFY200720 Ngày     4,800,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24MFY200?rf=091ISA100 GB + Miễn phí truy cập Facebook, YouTube cho thuê bao trưởng nhóm…
3CD3 Ngày           30,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3CD?rf=091ISA8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + …
3MS8090 Ngày         240,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3MS80?rf=091ISAMiễn phí 90GB data
Miễn phí data sử dụng DV MEET qua app/web + miễn phí data truy cập Tiktok.
12KC120360 Ngày     1,440,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12KC120?rf=091ISAMiễn phí 540 GB + cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 50 phút ngoại mạng…
MS10030 Ngày         100,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MS100?rf=091ISAMiễn phí 1GB/ngày.
Miễn phí data sử dụng DV MEET qua app/web + miễn phí data truy cập Facebook, Youtube, Tiktok.
VHBO30 Ngày         120,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-VHBO?rf=091ISAMiễn phí 30GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Cliptv + 1 tài khoản xem HBO + …
6OFF70180 Ngày         420,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6OFF70?rf=091ISA180 GB/chu kỳ + 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu
3NH3 Ngày           30,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NH?rf=091ISA8 GB/ngày + Miễn phí cuộc gọi + …
VIP100030 Ngày     1,000,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-VIP1000?rf=091ISA200 GB/ chu kỳ + Miễn phí thoại, SMS, Data truy cập Facebook, Youtube, Tiktok, Instagram + …
6VIP2000180 Ngày   12,000,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6VIP2000?rf=091ISA2100 GB/ chu kỳ + Miễn phí thoại, SMS, Data truy cập Facebook, Youtube, Tiktok, Instagram + …
MFC16530 Ngày         165,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFC165?rf=091ISA60 GB Data/chu kỳ + Miễn phí thoại nội mạng + 100GB lưu trữ trên ứng dụng mobiCloud
VIP300030 Ngày     3,000,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-VIP3000?rf=091ISA400 GB/ chu kỳ + Miễn phí thoại, SMS, Data truy cập Facebook, Youtube, Tiktok, Instagram + …
AGTT30 Ngày           80,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-AGTT?rf=091ISA30 GB/ chu kỳ + Một tài khoản dịch vụ mobiAgri + Không giới hạn data truy cập Tiktok + …
CTS9030 Ngày           90,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CTS90?rf=091ISA1GB/ ngày data tốc độ cao. Hết dung lượng tốc độ cao hệ thống tạm khóa Internet
3AGIP190 Ngày         270,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3AGIP1?rf=091ISA90GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Youtube+ Một tài khoản MobiAgri…
6OF100180 Ngày         600,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6OF100?rf=091ISA180GB/chu kỳ + 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu + Miễn phí data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook
MEF30 Ngày           80,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MEF?rf=091ISAMiễn phí 1GB/ngày data truy cập internet tốc độ cao + 1 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn…
NCT89T30 Ngày           89,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NCT89T?rf=091ISA1GB/ngày data tốc độ cao + không giới hạn data truy cập Tiktok + miễn phí data truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui,…
MXH9030 Ngày           90,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MXH90?rf=091ISA30 GB/chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube
NCT8930 Ngày           89,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NCT89?rf=091ISA1GB/ngày data tốc độ cao + không giới hạn data truy cập Youtube + miễn phí data truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui,…
MFV25030 Ngày         250,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFV250?rf=091ISA250GB Data tốc độ cao + Miễn phí 500 phút thoại nội mạng và 250 phút thoại ngoại mạng+…
6MFV250180 Ngày     1,500,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MFV250?rf=091ISA250GB Data tốc độ cao +Miễn phí 2000 phút thoại nội mạng và 250 phút thoại ngoại mạng…
12SayOF360 Ngày     1,080,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12SayOF?rf=091ISAMiễn phí 360GB data + miễn phí 1 tài khoản Office 365 A3 + miễn phí cuộc gọi dưới 10 phút; 30 phút thoại ngoại mạng…
NCT10030 Ngày         100,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NCT100?rf=091ISA1GB/ngày data tốc độ cao + Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + Miễn phí 30 phút gọi ngoại mạng + Miễn phí data truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui,…
6MET180 Ngày         480,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MET?rf=091ISAMiễn phí 180GB data truy cập internet tốc độ cao + 1 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn…
CT30 Ngày           90,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CT?rf=091ISAMiễn phí 1GB/ngày + miễn phí data truy cập ClipTV và Cliptv.vn…
HD7030 Ngày           70,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD70?rf=091ISA6GB tốc độ cao
6HD200180 Ngày     1,000,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6HD200?rf=091ISA132GB tốc độ cao
F9030 Ngày           90,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F90?rf=091ISA9GB tốc độ cao
HDP30030 Ngày         300,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HDP300?rf=091ISA10GB + 300 phút nội mạng
HD79NCT30 Ngày           79,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD79NCT?rf=091ISA4GB + Free truy cập Nhạc của tui
C200N30 Ngày         200,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-C200N?rf=091ISA120GB + Free phút gọi + …
C29030 Ngày         290,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-C290?rf=091ISA60GB + Free phút gọi + …
CF10030 Ngày         100,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CF100?rf=091ISA5GB + 260 phút gọi + 230 SMS + …
IPHN690 Ngày         150,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-IPHN6?rf=091ISA90GB tốc độ cao
24GIP6210 Ngày         894,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24GIP6?rf=091ISA360GB tốc độ cao
SF8030 Ngày           80,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-SF80?rf=091ISA3GB tốc độ cao
R3007 Ngày         300,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-R300?rf=091ISA5 phút gọi đi + 5 phút nhận cuộc gọi + 15 SMS
MB28830 Ngày         288,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MB288?rf=091ISA288GB + 2888 phút nội mạng + 288 phút ngoại mạng
3NCT10590 Ngày         315,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NCT105?rf=091ISA1 GB Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí data truy cập nhaccuatui + Miễn phí tài khoản VIP Nhaccuatui
12MFY360 Ngày     2,400,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MFY?rf=091ISA300 GB + Miễn phí truy cập Facebook, YouTube cho thuê bao trưởng nhóm
VE51 Ngày              5,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-VE5?rf=091ISA700MB+Tài khoản VieON VIP …
3ED3 Ngày           30,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3ED?rf=091ISA8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 1miễn phí nhắn tin nội mạng + …
12NCT85360 Ngày     1,020,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12NCT85?rf=091ISA360GB Data tốc độ cao + Miễn phí data truy cập nhaccuatui + Miễn phí tài khoản VIP Nhaccuatui
6PT90180 Ngày         540,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6PT90?rf=091ISAMiễn phí 45GB data/chu kỳ
AG9030 Ngày           90,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-AG90?rf=091ISA1 GB Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí Một tài khoản dịch vụ MobiAgri với nhiều ưu đãi
12CT70360 Ngày         840,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12CT70?rf=091ISAMiễn phí 360GB data tốc độ cao + Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn +…
12NA90360 Ngày     1,080,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12NA90?rf=091ISAMiễn phí 180 GB/chu kỳ
3AGIP390 Ngày         270,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3AGIP3?rf=091ISA90GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Youtube, Facebook+ Một tài khoản MobiAgri…
6KC90180 Ngày         540,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6KC90?rf=091ISA1GB/ ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 30 phút ngoại mạng…
12ME90360 Ngày     1,080,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12ME90?rf=091ISAMiễn phí 360 GB/chu kỳ + miễn phí cước cuộc gọi…
3OF3090 Ngày         150,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3OF30?rf=091ISAMiễn phí 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu
ME12030 Ngày         120,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ME120?rf=091ISAMiễn phí 1,5 GB/ngày + miễn phí cuộc gọi …
15ED15 Ngày         100,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-15ED?rf=091ISA8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 1miễn phí nhắn tin nội mạng + …
V707 Ngày           70,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-V70?rf=091ISA8 GB data/ngày + Miễn phí thoại, tin nhắn + 01 Tài khoản VIEON + …
6MXH100180 Ngày         600,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MXH100?rf=091ISA180 Gb/ chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube, Tiktok
3NC90 Ngày         540,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NC?rf=091ISA800GB + Miễn phí cuộc gọi + …
BD1 Ngày           10,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-BD?rf=091ISA8GB/ngày + Miễn phí cuộc gọi + …
MFY30 Ngày         200,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFY?rf=091ISA200 GB + Miễn phí truy cập Facebook, YouTube cho thuê bao trưởng nhóm
12VIP2000360 Ngày   24,000,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12VIP2000?rf=091ISA4800 GB/ chu kỳ + Miễn phí thoại, SMS, Data truy cập Facebook, Youtube, Tiktok, Instagram + …
12NA120360 Ngày     1,440,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12NA120?rf=091ISAMiễn phí 240 GB/chu kỳ
AGIP130 Ngày           90,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-AGIP1?rf=091ISA30GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Youtube+ Một tài khoản MobiAgri…
6CT180 Ngày         540,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6CT?rf=091ISAMiễn phí 180GB data + miễn phí data truy cập ClipTV và Cliptv.vn…
OF10030 Ngày         100,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-OF100?rf=091ISA30 GB/ chukyf + 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu + Miễn phí data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook
3CF120N90 Ngày         360,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3CF120N?rf=091ISA30GB Data tốc độ cao + Miễn phí 2000 phút thoại nội mạng, 20 phút thoại ngoại mạng…
3NCT89T90 Ngày         267,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NCT89T?rf=091ISA1GB/ngày data tốc độ cao + không giới hạn data truy cập Tiktok + miễn phí data truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui,…
12NCT100360 Ngày     1,200,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12NCT100?rf=091ISA1GB/ngày data tốc độ cao + Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + Miễn phí 30 phút gọi ngoại mạng + Miễn phí data truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui,…
6MEA180 Ngày         540,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MEA?rf=091ISAMiễn phí 180GB data truy cập internet tốc độ cao trong chu kỳ + 1 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn…
F250180 Ngày         250,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F250?rf=091ISA18GB tốc độ cao
DP20060 Ngày         200,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-DP200?rf=091ISA4GB + 200 phút nội mạng + 200 SMS nội mạng
DP10060 Ngày         100,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-DP100?rf=091ISA2GB + 100 phút nội mạng + 100 SMS nội mạng
HD30030 Ngày         300,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD300?rf=091ISA33GB tốc độ cao
MC9930 Ngày           99,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MC99?rf=091ISA2GB + Free phút gọi + …
D9030 Ngày           90,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-D90?rf=091ISA30GB tốc độ cao
YC3030 Ngày           99,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-YC30?rf=091ISA3GB tốc độ cao
HD119FIM30 Ngày         119,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD119FIM?rf=091ISA6GB + Free truy cập FIM+
DP30060 Ngày         300,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-DP300?rf=091ISA6GB + 300 phút nội mạng + 300 SMS nội mạng
C39030 Ngày         390,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-C390?rf=091ISA60GB + Free phút gọi + …
F7030 Ngày           70,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F70?rf=091ISA7GB tốc độ cao
24GIP30 Ngày         149,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24GIP?rf=091ISA60GB tốc độ cao
MFY39930 Ngày         399,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFY399?rf=091ISA20GB + 1040 phút gọi …
IPHN12180 Ngày         300,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-IPHN12?rf=091ISA180GB tốc độ cao
MFY29T30 Ngày           29,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFY29T?rf=091ISA1.8GB + 100 phút gọi …
R10007 Ngày     1,000,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-R1000?rf=091ISA25 phút gọi đi + 25 phút nhận cuộc gọi + 60 SMS
RD10007 Ngày     1,000,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-RD1000?rf=091ISA35MB tốc độ cao
F90N30 Ngày           90,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F90N?rf=091ISA9GB tốc độ cao
EVIP131 Ngày         290,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-EVIP1?rf=091ISAKhông giới hạn dung lượng data tốc độ cao
ESIM99031 Ngày         990,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ESIM990?rf=091ISAKhông giới hạn data tốc độ cao + Free gọi nội mạng dưới 20 phút….
FP1030 Ngày           10,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-FP10?rf=091ISAKhông giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng FPT Play
3VHBO90 Ngày         360,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3VHBO?rf=091ISAMiễn phí 90GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Cliptv + 1 tài khoản xem HBO + …
12MT190360 Ngày     2,280,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MT190?rf=091ISA720 GB/chu kỳ + Miễn phí gọi nội mạng, data sử dụng MEET + …
3TK13590 Ngày         405,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3TK135?rf=091ISA630 GB Data/chu kỳ
24MFY720 Ngày     4,800,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24MFY?rf=091ISA400 GB + Miễn phí truy cập Facebook, YouTube cho thuê bao trưởng nhóm
3ED7090 Ngày         210,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3ED70?rf=091ISA90GB Data tốc độ cao+ Miễn phí 1 tài khoản MobiEdu
3CT7090 Ngày         210,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3CT70?rf=091ISAMiễn phí 90GB data tốc độ cao + Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn +…
3CTS9090 Ngày         270,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3CTS90?rf=091ISAMiễn phí 90GB data tốc độ cao + Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn +….
6CTS90180 Ngày         540,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6CTS90?rf=091ISAMiễn phí 180GB data tốc độ cao + Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn +…
3CTS90 Ngày         330,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3CTS?rf=091ISAMiễn phí 90GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Cliptv + …
12KC90360 Ngày     1,080,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12KC90?rf=091ISA1GB/ ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 30 phút ngoại mạng…
9MS70270 Ngày         630,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-9MS70?rf=091ISAMiễn phí 270GB data
Miễn phí data sử dụng DV MEET qua app/web…
6LT70180 Ngày         420,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6LT70?rf=091ISA180 GB/chu kỳ + 1 tài khoản sử dụng không giới hạn nội dung trên https://luyenthi123.com
TA7030 Ngày           70,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TA70?rf=091ISA30 GB/chu kỳ + 01 tài khoản Tiếng Anh cơ bản trên hệ sinh thái mobiEdu:
NCT7030 Ngày           70,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NCT70?rf=091ISA1GB/ngày data tốc độ cao + Miễn phí data và tắt quảng cáo khi truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui + Tài khoản VIP NhacCuaTui…
TA9030 Ngày           90,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TA90?rf=091ISA1 GB Data tốc độ cao/ngày + 01 tài khoản Tiếng Anh cơ bản trên hệ sinh thái mobiEdu
9MS80270 Ngày         720,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-9MS80?rf=091ISAMiễn phí 270GB data
Miễn phí data sử dụng DV MEET qua app/web + miễn phí data truy cập Tiktok.
3BM90 Ngày         540,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3BM?rf=091ISA800GB + Miễn phí cuộc gọi + …
3OFF7090 Ngày         210,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3OFF70?rf=091ISA90 GB/chu kỳ + 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu
EM30 Ngày         180,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-EM?rf=091ISA8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + …
TIK30 Ngày           10,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TIK?rf=091ISAKhông giới hạn dung lượng data truy cập truy cập TikTok
OF3030 Ngày           50,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-OF30?rf=091ISAMiễn phí 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu
12VIP1000360 Ngày   12,000,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12VIP1000?rf=091ISA3600 GB/ chu kỳ + Miễn phí thoại, SMS, Data truy cập Facebook, Youtube, Tiktok, Instagram + …
VIP200030 Ngày     2,000,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-VIP2000?rf=091ISA300 GB/ chu kỳ + Miễn phí thoại, SMS, Data truy cập Facebook, Youtube, Tiktok, Instagram + …
6NA120180 Ngày         720,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6NA120?rf=091ISAMiễn phí 120 GB/chu kỳ
6VIP3000180 Ngày   18,000,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6VIP3000?rf=091ISA3000 GB/ chu kỳ + Miễn phí thoại, SMS, Data truy cập Facebook, Youtube, Tiktok, Instagram + …
AG7030 Ngày           70,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-AG70?rf=091ISA30GB Data tốc độ cao+ Miễn phí 1 tài khoản MobiAgri
KC15030 Ngày         150,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-KC150?rf=091ISAMiễn phí 60GB + Cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 80 phút ngoại mạng…
MXH15030 Ngày         150,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MXH150?rf=091ISA45 GB/ chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube, Tiktok + Miễn phí gọi nội mạng + …
6ME90180 Ngày         540,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6ME90?rf=091ISAMiễn phí 180 GB/chu kỳ + miễn phí cước cuộc gọi…
12NCT89T360 Ngày     1,068,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12NCT89T?rf=091ISA1GB/ngày data tốc độ cao + không giới hạn data truy cập Tiktok + miễn phí data truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui,…
3CT90 Ngày         270,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3CT?rf=091ISAMiễn phí 90GB data + miễn phí data truy cập ClipTV và Cliptv.vn…
12OF100360 Ngày     1,200,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12OF100?rf=091ISA360GB/chu kỳ + 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu + Miễn phí data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook
12MEA360 Ngày     1,080,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MEA?rf=091ISAMiễn phí 360GB data truy cập internet tốc độ cao trong chu kỳ + 1 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn…
12MET360 Ngày         960,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MET?rf=091ISAMiễn phí 360GB data truy cập internet tốc độ cao + 1 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn…
EDU10030 Ngày         100,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-EDU100?rf=091ISA30GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook + …
3ME10090 Ngày         300,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3ME100?rf=091ISA90GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook + 1 Tài khoản học tiếng Anh…
24MFV250720 Ngày     6,000,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24MFV250?rf=091ISA250GB Data tốc độ cao +Miễn phí 3000 phút thoại nội mạng và 250 phút thoại ngoại mạng…
OFT30 Ngày           80,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-OFT?rf=091ISA30 GB/chu kỳ + 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu + Miễn phí data truy cập Tiktok
CF120N30 Ngày         120,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CF120N?rf=091ISA10GB Data tốc độ cao + Miễn phí 2000 phút thoại nội mạng, 20 phút thoại ngoại mạng…
AG10030 Ngày         100,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-AG100?rf=091ISA30 GB/chu kỳ + 1 Tài khoản MobiAgri + Miễn phí truy cập Facebook, Tiktok + …
DIP7930 Ngày           79,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-DIP79?rf=091ISA8GB tốc độ cao
HD99NCT30 Ngày           99,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD99NCT?rf=091ISA6GB + Free truy cập Nhạc của tui
F15090 Ngày         150,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F150?rf=091ISA9GB tốc độ cao
B330 Ngày         500,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-B3?rf=091ISA8 phút gọi đi + 8 phút nhận cuộc gọi + 20 SMS
EVIP12372 Ngày     3,480,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-EVIP12?rf=091ISAKhông giới hạn dung lượng data tốc độ cao
3MT19090 Ngày         570,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3MT190?rf=091ISA180 GB/chu kỳ + Miễn phí gọi nội mạng, data sử dụng MEET + …
NCT1030 Ngày           10,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NCT10?rf=091ISAKhông giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng NCT (nhaccuatui)
12MXH100360 Ngày     1,200,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MXH100?rf=091ISA360 GB/ chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube, Tiktok
3ME7090 Ngày         210,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3ME70?rf=091ISAMiễn phí 90GB/chu kỳ.
12MXH150360 Ngày     1,800,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MXH150?rf=091ISA540 GB/ chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube, Tiktok + Miễn phí gọi nội mạng + …
6MS100180 Ngày         600,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MS100?rf=091ISAMiễn phí 180GB data
Miễn phí data sử dụng DV MEET qua app/web + miễn phí data truy cập Facebook, Youtube, Tiktok.
6MT160180 Ngày         960,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MT160?rf=091ISA360 GB/chu kỳ + Miễn phí data sử dụng MEET, Youtube, TikTok
6PT120180 Ngày         720,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6PT120?rf=091ISAMiễn phí 360GB /chu kì
3KC12090 Ngày         360,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3KC120?rf=091ISAMiễn phí 135 GB + cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 50 phút ngoại mạng…
NH1 Ngày           10,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NH?rf=091ISA8 GB/ngày + Miễn phí cuộc gọi + …
3PT7090 Ngày         210,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3PT70?rf=091ISAMiễn phí 90 GB tốc độ cao/chu kỳ.
6CTS180 Ngày         660,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6CTS?rf=091ISAMiễn phí 180GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Cliptv + …
6VHBO180 Ngày         720,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6VHBO?rf=091ISAMiễn phí 90GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Cliptv + 1 tài khoản xem HBO + …
12PT70360 Ngày         840,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12PT70?rf=091ISAMiễn phí 360 GB tốc độ cao/chu kỳ.
6NA90180 Ngày         540,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6NA90?rf=091ISAMiễn phí 90 GB/chu kỳ
3MS7090 Ngày         210,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3MS70?rf=091ISAMiễn phí 90GB data
Miễn phí data sử dụng DV MEET qua app/web…
12AGFB360 Ngày         960,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12AGFB?rf=091ISA360 GB/ chu kỳ + Một tài khoản dịch vụ mobiAgri + Không giới hạn data truy cập Facebook + …
6MFY200180 Ngày     1,200,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MFY200?rf=091ISA100 GB + Miễn phí truy cập Facebook, YouTube cho thuê bao trưởng nhóm…
6KC150180 Ngày         900,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6KC150?rf=091ISAMiễn phí 360GB+ Cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 80 phút ngoại mạng…
6ME120180 Ngày         720,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6ME120?rf=091ISAMiễn phí 270 GB/chu kỳ + miễn phí cuộc gọi …
TIK1030 Ngày           10,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TIK10?rf=091ISAKhông giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng Tiktok
NCT8530 Ngày           85,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NCT85?rf=091ISA1 GB Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí data truy cập nhaccuatui + Miễn phí tài khoản VIP Nhaccuatui
12MS70360 Ngày         840,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MS70?rf=091ISAMiễn phí 360GB data
Miễn phí data sử dụng DV MEET qua app/web…
6NA70180 Ngày         420,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6NA70?rf=091ISAMiễn phí 10GB/chu kỳ
CM30 Ngày         180,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CM?rf=091ISA8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + …
9MT100270 Ngày         900,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-9MT100?rf=091ISA270 GB/chu kỳ + Miễn phí data sử dụng MEET
3EM90 Ngày         540,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3EM?rf=091ISA8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + …
YTB30 Ngày           10,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-YTB?rf=091ISAKhông giới hạn dung lượng data truy cập truy cập YouTube
VIB30 Ngày           10,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-VIB?rf=091ISAKhông giới hạn dung lượng data truy cập truy cập Viber
TK21930 Ngày         219,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TK219?rf=091ISA270 GB Data/chu kỳ + Miễn phí thoại, truy cập Facebook, Youtube + …
12KC150360 Ngày     1,800,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12KC150?rf=091ISAMiễn phí 720GB+ Cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 80 phút ngoại mạng…
12VIP3000360 Ngày   36,000,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12VIP3000?rf=091ISA7200 GB/ chu kỳ + Miễn phí thoại, SMS, Data truy cập Facebook, Youtube, Tiktok, Instagram + …
12ME70360 Ngày         840,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12ME70?rf=091ISAMiễn phí 360 GB/ chu kỳ.
6CT70180 Ngày         420,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6CT70?rf=091ISAMiễn phí 180GB data tốc độ cao + Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn +…
6MXH90180 Ngày         540,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MXH90?rf=091ISA180 Gb/chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube
CGDT30 Ngày         199,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CGDT?rf=091ISAMiễn phí 1,5GB/ngày + 1 tài khoản sử dụng các nội dung trong gói của DV…
CGD1 Ngày              8,000https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CGD?rf=091ISAMiễn phí 1GB/ngày + 1 tài khoản sử dụng trong gói của DV